Diberi X ialah pemboleh ubah rawak diskrit (discrete random variable) bilangan pelabur yang menggunakan perkhidmatan broker dan taburan kebarangkaliannya (probability distribution) diringkaskan seperti berikut:

statistics

Description

ARAHAN: Beri jawapan anda (jika berkaitan) betul kepada 4 tempat perpuluhan.


Diberi X ialah pemboleh ubah rawak diskrit (discrete random variable) bilangan pelabur yang menggunakan perkhidmatan broker dan taburan kebarangkaliannya (probability distribution) diringkaskan seperti berikut: 


1. Carikan nilai k supaya taburan kebarangkalian bagi X adalah sah (valid). 


2.Apakah kebarangkalian 9 orang pelabur yang menggunakan perkhidmatan broker? 


3. Apakah kebarangkalian sekurang-kurangnya (at least) 6 orang pelabur yang menggunakan perkhidmatan broker? 


4. Apakah kebarangkalian tidak melebihi (no more than) 3 orang pelabur yang menggunakan perkhidmatan broker?


5. Apakah kebarangkalian 3 hingga 7 orang pelabur yang menggunakan perkhidmatan broker? 


Menurut rekod sebuah klinik, masa menunggu pesakit sebelum mendapat rawatan doktor bertaburan secara normal dengan min 8.3 minit dan sisihan piawai 2.2 minit.   


Related Questions in statistics category